นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดการต้นไม้ในเมือง

วันนี้ 28 มกราคม 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดการต้นไม้ในเมือง โดยมี ผอ.สสป. ผอ.สวพ.  ผอ.สคร. ผอ.สปต ชช.ด้านวิจัยและจัดการป่าไม้ รก.ชช.ด้านส่งเสริมการปลูกป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับสมาคมรุกขกรรมไทย เครือข่ายต้นไม้ในเมือง และกลุ่ม BIG Trees นำโดย คุณอนุกุล สอนเอก นายกสมาคมรุกขกรรมไทย คุณช่อผกา วิริยานนท์ แกนนำเครือข่ายต้นไม้เมือง และคุณสันติ โอภาสปกรณ์กิจ ผู้ประสานงานกลุ่ม BIG Trees เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการดูแลรักษาต้นไม้อย่างถูกหลักวิชาการ และการวางมาตรฐานวิชาชีพรุกขกร

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ กรมป่าไม้พร้อมให้การสนับสนุนร่วมพิจารณายกร่างมาตรฐานของหลักสูตรการสอน การฝึกอบรมด้านรุกขกรรมและรุกขกรในประเทศไทย รวมทั้งให้ความร่วมในการฟื้นฟูต้นยางนาประวัติศาสตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่ และต้นไม้ทรงคุณค่าอื่น ๆ โดยการสนับสนุนทางวิชาการ  ให้ข้อแนะนำการปฏิบัติ และขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทางด้านรุกขกรรม เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพร่วมกับ FAO ในการจัดประชุม urban forestry โดยจะประสานการทำงานกับสมาคมรุกขกรรมไทย และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง กลุ่ม BIG Trees และภาคประชาชน เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมในการขับเคลื่อนงานรุกขกรรมในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อผลักดันการดำเนินการดูแลต้นไม้ในเมือง ให้มีผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  และพร้อมจะผลักดันแผนแม่บทการดูแลต้นไม้ในเมืองให้ผ่านคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content