นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม ผ่านระบบทางไกล ( Video Conference ) ในหัวข้อ “บทบาทและภารกิจของหัวหน้าชุดปฏิบัติการ คทช.

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม ผ่านระบบทางไกล ( Video Conference )  ในหัวข้อ “บทบาทและภารกิจของหัวหน้าชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอ จังหวัดน่าน-ทีม GIS และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่” ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในการนี้มี นายธีรยุทธ สมตน ผอ.สจด. นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผอ.สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ นางจรรจรีย์ บุรณเวช ผู้แทนน่านแซนบ็อกซ์ และผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 94 ท่าน ประกอบด้วย หัวหน้าชุด คทช.อำเภอ เจ้าหน้าที่ GIS น่านแซนบ็อกซ์ และเจ้าหน้าที่จาก GISTDA

ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบแนวทางการทำงานให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านศึกษาแนวทางการดำเนิน คทช. พร้อมทั้งบูรณาการการทำงานกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินการรังวัด กำหนดขอบเขตพื้นที่ ให้การดำเนินงาน คทช. สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และที่สำคัญต้องอธิบายให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจหลักการดำเนินการ คทช. เพราะถ้าประชาชนเข้าใจก็จะเข้ามาช่วยเราในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ในส่วนของการดำเนินการ คทช. ต้องจัดระเบียบคนที่อยู่ในพื้นที่ป่า ให้สามารถสร้างมูลค่าในที่ดินที่ตนครอบครอง สร้างประโยชน์ในที่ดินเพื่อให้มีรายได้รายวัน รายเดือน รายปี และมรดกให้ลูกหลาน แต่หลักการสำคัญ คือ ต้องทำกินภายใต้กติกาที่กำหนด แต่ที่ดินยังเป็นของรัฐห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือ ในการนี้ หัวหน้า คทช. อำเภอ รับมอบแท็บเล็ทจากกรมป่าไม้ 11 ตัว และนางจรรจรีย์ บุรณเวช ผู้แทนน่านแซนบ็อกซ์ ได้มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด แท็บเล็ต 2 เครื่อง และมอบค่าน้ำมันรถให้กับทีมงาน คทช. อำเภอ เดือนละ 20,000 บาท อีกด้วย

Leave a Comment

Skip to content