นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ วันที่ 14 มกราคม ซึ่งกรมป่าไม้ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกันจัดขึ้น ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม หมู่ที่ 3 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รวม.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปก.ทส. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ทส. พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมในงานดังกล่าวเป็นการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ 10 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งตามนโยบายของคณะรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศเพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับทุกภาคส่วน

Leave a Comment

Skip to content