นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓  ณ จังหวัดเชียงราย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามลับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในครั้งนี้ด้วย โดยท่านองคมนตรีได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริฯ

๒. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ และผู้แทนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่นผาจิ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานราชการร่วมมอบของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ ตำรวจตระเวนชายแดนชุดปฏิบัติการบ้านนาโต่ ทหารพรานฐานปฏิบัติการที่ ๓๑ และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕  ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Leave a Comment

Skip to content