นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2563 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมป่าไม้ โดยกำหนดผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 4 ในทุกหมวดรายจ่ายจะเบิกจ่ายให้ได้ 100 เปอร์เซนต์ และให้ทุกหน่วยงานดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563   ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ณ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และหน่วยงานจะได้รับจัดสรรงบประมาณในปี2564 ได้เป็นไปตามที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่ขอตั้งไว้  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content