นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการฝึกอบรม หลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for Workshop level 1”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 นายจิระศักดิ์  ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการฝึกอบรม หลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for Workshop level 1” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีการบรรยายหัวข้อ การทบทวนความรู้ด้านภาษาอังกฤษและโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม และสร้างความรับรู้ ในการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวและแนะนำภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ได้รับการฝึกอบรม ได้พัฒนาทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่การแนะนำตนเอง การเริ่มต้นบทบาทสนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ โดยมีข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 40 ท่าน โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา กำหนดเวลาอบรมในระหว่างวันพฤหัสที่ 30-31 มกราคม 2563

Leave a Comment

Skip to content