นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (17 มกราคม 2563) นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน13 ท่าน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวที่ประชุมได้มีการพิจารณาและหารือเกี่ยวกับเรื่องระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. … ในมาตรา 16 และ มาตรา 20เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อไป

Leave a Comment

Skip to content