การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 16 มกราคม 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

2. ข้อเสนอโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และกรอบอัตรากำลัง

3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านปางมะโอ หมู่ที่ 12 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่

4. ขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้ฟื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑

Leave a Comment

Skip to content