การประกวดราคาจ้างโครงจ้างเหมาบริการบำ รุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุไม่ป่าอายุมากกว่า 10 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถานีวิจัยดงลาน

130.pdf

Leave a Comment

Skip to content