ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะอนุกรรมการพร้อมคณะอนุกรรมการเข้าร่วม  38  หน่วยงาน การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ก่อนเสนอให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ให้ความเห็นชอบ โดยแผนแม่บทฯน้ำ (แผนระดับที่ 3) ได้จัดทำขึ้นสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาฯ 12 / ประเด็นการปฏิรูป (แผนระดับที่2) และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 20 ปี (แผนระดับที่1) ซึ่งแผนแม่บทฯน้ำ ได้กำหนดเป้าประสงค์เป็น 6 ด้าน ดังนี้

1.การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค  2.การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 3.การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4.การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  5.การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 6.การบริหารจัดการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสมดุลน้ำสู่ความยั่งยืน”

     ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รายงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในห้วงเวลา พ.ศ. 2561-2562 และแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในที่ประชุมทราบ อีกทั้ง ร่วมกันพิจารณา กรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ แผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานภายใต้แผนแม่บทฯ และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และติดตามประเมินผล แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำโดยมี นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการ สทนช. เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อน ต่อไป

ในการนี้ ประธานได้สั่งการให้ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ป้องกันและฟื้นฟูและป่าต้นน้ำ ไม่ให้ถูกบุกรุกและฟื้นฟูให้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นทุนในการผลิตน้ำให้กับประเทศ

Leave a Comment

Skip to content