นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนฯ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและรับฟังความคิดเห็นกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้แทนเครือข่ายป่าชุมชนภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ในการบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพป่าชุมชนให้เป็นพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

Leave a Comment

Skip to content