การประชุมเตรียมความพร้อมการถวายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ประจำปี 2562

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเรือนรับรองโครงการฯ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ  กปร.เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผอ.สคร ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ที่ประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง วันที่ 16-19 ธันวาคม 2562 เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดตาก และประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ หมายกำหนดการภาพรวม การจัดเตรียมผู้ถวายรายงาน ผังการถวายรายงาน และรายละเอียดการถวายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ประจำปี 2562 จากนั้นผู้แทนหน่วยงานร่วมลงพื้นที่โซนซี บริเวณจุดก่อสร้างอาคารเรือนกระจก ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ถวายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ด้วย

Leave a Comment

Skip to content