กรมป่าไม้ ลงนามความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ กับ สทบ. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนเมือง

ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว วันนี้ 5 ธันวาคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงาน โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ให้ความร่วมมือในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับท้องถิ่นและชุมชนเมือง ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาแก่ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยพิธีลงนามข้อตกลงฯ กำหนดจัดขึ้น ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

Leave a Comment

Skip to content