ประกาศเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารการช ี้แจงเสนอต่อคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปร ะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วุฒิสภา จำนวน 100 เล่ม โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

dcc01112562.pdf

Leave a Comment

Skip to content