นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดคูหาสวรรค์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม. โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ทส. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นางสาวชญานุตม์ คงสมทอง ผู้อำนวยการส่วนการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และนางยุวดี ดีงามเลิศ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content