กรมป่าไม้ ร่วมกับ สปน. เร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 15.00 น. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นำโดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) นางมาลินี ภาวิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน นายโชคชัย หาญนิมิตรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายรังสรรค์ สดสายทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมหารือกับ อธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา) ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายธรรมนูญ อัครพินท์) และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมป่าไม้ เพื่อหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน สปน. ได้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใย คือ การแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรให้ประสบผลสำเร็จและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ยากไร้ ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้ได้ชี้แจงให้คณะผู้แทนจาก สปน. ทราบว่า กรมป่าไม้ได้มีข้อสั่งการลงไปให้เจ้าหน้าได้ทราบแล้วว่า การจะดำเนินการใดๆ อย่าให้มีผลกระทบต่อราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ และเพื่อให้การแก้ไขมีความชัดเจน เห็นผลเป็นรูปธรรมทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นร่วมกัน ควรจัดให้มีการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่าง สปน. กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อไปพบปะพูดคุยกับราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน และนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของราษฎรต่อไป

Leave a Comment

Skip to content