นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรอบ 3 เดือน

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรอบ 3 เดือน และร่วมเปิดตัวโครงการ “Everday Say No to Plastic Bags” โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วย รมว.ทส. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหาร ทส. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมดารานักแสดง เข้าร่วมรับฟังการแถลงฯ

ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทส. ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยึดหลักการทำงานตามกฎหมาย และน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมได้มอบนโยบายการดำเนินงานใหม่และพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานจากนโยบายเดิมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอำนวยการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านทรัพยากรน้ำ และด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับในส่วนของด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายใหม่ จำนวน 17 เรื่อง มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่การดำเนินการตามโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน การดำเนินการโครงการ คทช. และ ป่าชุมชน

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์  รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

Leave a Comment

Skip to content