นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมอบนโยบายให้กับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมอบนโยบายให้กับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหาร ทส. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ โรงแรมมิราเคิล ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

ภายในงานมีการแถลงผลงานการสร้างเครือข่ายและการบูรณาการ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการรับผิดชอบพื้นที่ป่า เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้ รวม.ทส. ได้มอบธงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นสัญลักษณ์ในการรับมอบนโยบายจาก รมว.ทส. ในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานรุ่นต่อไป

Leave a Comment

Skip to content