นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ เหยี่ยวไฟผ่านระบบ VDO Conference

เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ เหยี่ยวไฟผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งอยู่ในช่วงของการฝึกอบรมทบทวนเสริมประสิทธิภาพและสร้างความแข็งแกร่งการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2562 ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 – ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในการนี้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. นายดุลยฤทธิ์ ฤทัยวรุณรัตน์ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า ชุดครู่ฝึกจากค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน ชุดครูฝึกกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 99 นาย ร่วมรับฟังอธิบดีกรมป่าไม้ได้แสดงความขอบคุณในการมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าจนได้รับพระราชกระแสทรงชมเชยซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับไฟป่าที่ผ่านมา รวมทั้งภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดปัญหาอุทกภัยในปีนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งการให้จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนา เพิ่มความรู้การบังคับใช้กฎหมายให้มีพื้นฐานในงานป้องกันรักษาป่า และเพิ่มขีดความสามารถในการกู้ภัย ทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างมืออาชีพ อีกทั้งให้กำลังใจและให้ข้อคิดแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นประสบการณ์ในการทำงาน สร้างความภาคภูมิใจให้กับชีวิต และเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตแก่เจ้าหน้าที่ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content