นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวมีเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อการค้า หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. …. และแบบ รม. 6 – รม. 10 เรื่องที่ 2. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และเรื่องที่ 3. การกำหนดประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม้ที่ปลูกบนที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม โดยการประชุมในวันนี้มีการพิจารณาเฉพาะเรื่องที่ 1. เนื่องจากมีรายละเอียดข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและครอบคลุมทุกด้าน สำหรับเรื่องพิจารณาที่ 2 และ 3 ที่ประชุมมีมติให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ลัดกรูด นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ.สำนักแผนงานและสารสนเทศ นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผอ.สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ นายจุมพฏ ชอบธรรม ผอ.สำนักกฎหมาย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

Leave a Comment

Skip to content