นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีบูชาพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ บูชาท้าวมหาพรหม ตลอดจนถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการ พนักงาน กรมป่าไม้ พร้อมทั้งวางพวงมาลาและร่วมสดุดีวีรชนป่าไม้ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 123 ปี พร้อมกันนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้เกียรติมอบรางวัล โล่ และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ชนะเลิศรองอันดับ 2 โครงการประกวดต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10” โครงการคัดเลือกเครือข่ายป่าชุมชนต้นแบบ โครงการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน และโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าไม้ชุมชน ประจำปี 2562

ในการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี มีการจัดแสดงนิทรรศการการปฏิบัติงานด้านการป่าไม้ในทุกมิติ อาทิ การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานป่าไม้ด้านต่าง ๆ ในเรื่องการป้องกันรักษาป่า การติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ป่าด้วยแอปพลิเคชัน “พิทักษ์ไพร” ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามเฝ้าระวังและรักษาป่าไม้ การส่งเสริมให้สร้างเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาป่าควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากป่าภายใต้ขอบเขตที่กำหนด การฟื้นฟูพื้นที่ป่าพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยและทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ภายใต้นิยาม “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน บนผืนแผ่นดินเดียวกัน”  รวมถึงงานด้านการป่าไม้ในอีกหลาย ๆ มิติ ที่กรมป่าไม้จะขับเคลื่อนงานเพื่อก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 124 ปฏิรูปการป่าไม้ มุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย สืบไป

Leave a Comment

Skip to content