นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานจากอธิบดีกรมป่าไม้

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธาน ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานจากอธิบดีกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมทั้งรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562

Leave a Comment

Skip to content