นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานจัดการประชุมหารือการขออนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

กรมป่าไม้ จัดการประชุมหารือการขออนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรณีโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานพร้อมด้วย นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายฐากร ธรรมประทีป เลขาธิการองคมนตรี สำนักงานองคมนตรี ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ผู้แทนโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562

Leave a Comment

Skip to content