นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมสนทนาในรายการ NBT มีคำตอบ ในประเด็น “ป่าชุมชน ป่าของใคร”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  เข้าร่วมสนทนาในรายการ NBT มีคำตอบ ในประเด็น “ป่าชุมชน ป่าของใคร” ซึ่งออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เมื่อเวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมี คุณคุณปริย นวมาลา และคุณนิศากานต์ กีร์ตเมคินทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวถึง ความสำคัญของการแก้ปัญหาการบุกรุกป่า ตามนโยยายของรัฐบาล  พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการแก้ไขปัญหาให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่า โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งวิธีที่กรมป่าไม้ ได้นำมาสำหรับแก้ปัญหาคือ การตั้งป่าชุมชนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และสามารถใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตามข้อกำหนดของชุมชน ภายใต้กฎหมายของภาครัฐ ซึ่งในปัจจุบันได้ผลักดันให้เกิด พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562  ณ เวลานี้มีการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนไปแล้วกว่า 13,800 แห่ง มีพื้นที่ป่าไม้รวม 7.3 ล้านไร่  โดยกรมป่าไม้จะเข้าไปสนับสนุนให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนให้มากขึ้นโดยตั้งเป้าหมายไว้อยู่ที่ 10 ล้านไร่ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ก็จะส่งเสริมให้เกิดป่าชุมชนขึ้นอีกประมาณ 15,000 ชุมชน และจะมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปช่วยส่งเสริมพร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร

Leave a Comment

Skip to content