นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยผู้บริหารทั้ง 3 ท่านได้สนองงานตามพระราชดำริของใต้ฝ่าละอองพระบาทมาโดยตลอด จึงขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลาและขอพระราชานุญาตฉายพระรูปร่วม เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลสืบต่อไป

Leave a Comment

Skip to content