นายปรมินทร์ วงศ์ศุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายเฉลิมขัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชน

นายปรมินทร์ วงศ์ศุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายเฉลิมขัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชน ตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

โดยมีนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือกรณีมีหนังสือร้องเรียนการประกาศพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติขุนพะวอทับซ้อนเขตป่าชุมชนบ้านป่าไร่เหนือ อ.แม่ระบาด จ.ตาก รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไปในการกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติในทุกพื้นที่ ซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่ป่าชุมชนที่มีอยู่ก่อน ตลอดจนกลไกในการจัดการข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดปัญหาช่องว่างในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงสิทธิของบุคคลและชุมชนในการจัดการ บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม

Leave a Comment

Skip to content