นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” รุ่น 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” รุ่น 2 โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 60 ท่าน ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน เช่น การห้ามเลือด การเข้าเฝือก และการทำ CPR เป็นต้น ทั้งนี้จะสามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 60 ท่านด้วย

Leave a Comment

Skip to content