นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยมี นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้แทนสำนักส่วนกลาง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Comment

Skip to content