นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2562

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยมี นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางวราวรรณ ธนกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นายปราโมท ห่านวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนสำนักส่วนกลาง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในส่วนภูมิภาค โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 การพิจารณาขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานราชการของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารพนักงานราชการของกรมป่าไม้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Comment

Skip to content