นางอำนวยพร ชลดำรงกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีผู้อำนวยการสำนักทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ ขอเปลี่ยนอัตรากำลังพนักงานราชการ ภายใต้กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของราชการกรมป่าไม้ (ตามมติ ครม. 3 ต.ค. 60) บริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ (ตำแหน่งว่าง) ของแต่ละหน่วยงาน และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการกรมป่าไม้ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567)

Leave a Comment

Skip to content