กรมป่าไม้ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” รุ่น 2

กรมป่าไม้ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” รุ่น 2 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ทำหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 60 ท่าน ทั้งนี้ เนื่องจากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ล่วงหน้าและ มักเกิดนอกโรงพยาบาล เช่น ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่สาธารณะทั่วไป ดังนั้น การได้รับการช่วยชีวิตอย่างทันท่วงทีในขั้นพื้นฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็น และมีความสำคัญเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆ อีกด้วย

Leave a Comment

Skip to content