กรมป่าไม้ จัดโครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ภายใต้หัวข้อ “รักป่า รักประชาชน”

กรมป่าไม้ จัดโครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ภายใต้หัวข้อ “รักป่า รักประชาชน” ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ให้สำนักในส่วนกลางทุกสำนักจัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในกรมป่าไม้ ดังนั้นกรมป่าไม้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมป่าไม้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนางานเพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ของกรมป่าไม้ เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรกรมป่าไม้มีวัฒนธรรมในการรวบรวม ค้นคว้าแลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้มาขยายผลสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานและองค์กร โดยจัดงานระหว่างวันที่ 4 -6 กันยายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ด้านหน้าห้องสมุด ปีกทางเดิน 2 ข้าง อาคารเทียมคมกฤส และลานสมานมิตร ในการนี้มี นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content