อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพิธีปล่อยแถวขบวนรถยนต์ลำเลียงกล้าไม้มีค่าสู่เขาสูงชัน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ (นายภูมินทร์ บุญบันดาล) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพิธีปล่อยแถวขบวนรถยนต์ลำเลียงกล้าไม้มีค่าสู่เขาสูงชัน  เพื่อดำเนินการปลูกในพื้นที่ คทช. กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำ 1,2 ก่อนมติ ครม 30 มิถุนายน 2541 ของราษฎร เข้าสู่การจัดระเบียบการใช้ที่ดินทำกิน และรับรองการอยู่อาศัยในลักษณะแปลงรวมของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยลำเลียงกล้าไม้มีค่า จำนวนทั้งสิ้น 38,000 ต้น ประกอบด้วย สัก พะยูง ยางนา มะค่าโมง ขนุน เป็นต้น เพื่อมอบให้ราษฎรปลูกป่า 3 อย่าง ตามแนวพระราชดำริและดูแลรักษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ทำกิน โดยลักษณะการปลูกต้นไม้ ปลูกตามลักษณะโครงสร้างและชนิดพันธุ์ประจำถิ่น จำนวนต้นไม้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ โดยทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 13 จังหวัดนำร่อง เพื่อขยายผลออกไปในพื้นที่จังหวัดอื่นต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากอำเภอแม่แจ่ม ส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ทั้งทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนโดยรอบ พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

Skip to content