พิธีเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย การจัดทำกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชย กิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย ประกอบด้วย นายเสริมยศ สมมั่น ผตร.ทส. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี และนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โดยกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ภายใต้ “โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หวงแหนและมุ่งมั่นที่จะช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งปัจจุบันมีต้นไม้ที่ปลูกและลงทะเบียนมากกว่า 7.5 ล้านต้น (เป้าหมาย 10 ล้านต้น) มีผู้ร่วมโครงการแล้วเกือบ 1.3 แสนคน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงพระราชทานพระราชกระแสทรงชมเชย และขอน้อมนำพระราชกระแสทรงชมเชย ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นพลังในการปฏิบัติหน้าที่ปกปัองรักษาทรัพยากรป่าไม้เพื่อลูกหลานไทยสืบไป

Leave a Comment

Skip to content