นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน (คทช.)

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน (คทช.) พร้อมด้วย นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าที่ปลัด ทส. ในพื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดินและป่าไม้  โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งรายงานสภาพทางภูมิประเทศโดยรวมของพื้นที่และ นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยทำกินของราษฎร ตามแผนการฟื้นฟู “นาแห้วโมเดล”  โอกาสนี้ รมว.ทส. เป็นประธานในการปล่อยแถวขบวนรถยนต์ลำเลียงกล้าไม้มีค่ากว่า 300,000 กล้า เพื่อปลูกในพื้นที่ คทช. ลุ่มน้ำชั้นที่ 1,2 ก่อนมติคณะรัฐมนตรี 30 มิ.ย. 2541 พร้อมกันนี้ได้มอบกล้าไม้มีค่าให้กับตัวแทนผู้นำชุมชน และหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนจังหวัดเลย 5 หมู่บ้าน  ได้แก่  1)ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์  2)ป่าชุมชนบ้านเหมืองแร่ 3)ป่าชุมชนบ้านนาแห้วใหม่ 4)ป่าชุมชนบ้านแสงภา 5)ป่าชุมชนบ้านนาท่อน  เนื้อที่กว่า 5 พันไร่พร้อมทั้งเดินทางไปปลูกต้นยางในแปลงสร้างป่า  สร้างรายได้ เป็นปฐมฤกษในแปลงพื้นที่ของนางลาน คนฉลาด ชาวบ้านเกษตรกรที่ได้รับการรับรองสิทธิ์ที่ดินทำกินในการเข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน (คทช.) ในพื้นที่ ลุ่มน้ำชั้น 1,2 พร้อมกันนี้ รมว.ทส. ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นที่ระลึกภายในวัดศรีโพธิ์ชัย  ร่วมกับผู้บริหารจากทุกภาคส่วน ณ  อ.นาแห้ว. จ.เลย

Leave a Comment

Skip to content