นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมการมอบนโยบาย เพื่อใช้สำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมการมอบนโยบาย เพื่อใช้สำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการจัดทำคำของบประมาณในภาพรวมของกระทรวงฯ ความเชื่อมโยงยุทธ์ศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และคำของบประมาณระดับแผนงานตามยุทธ์ศาสตร์จัดสรรฯ โดยมีนายภูมิรักษ์ ชมแสง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะ ให้ข้อมูลพร้อมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ แก่รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงฯ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมป่าไม้มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content