นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับและชี้แจงการปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในภาพรวม ทั้งในเรื่องโครงสร้าง อัตรากำลัง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา

จากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้กล่าวแสดงความดีใจที่ได้เข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวว่า ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นภารกิจที่สำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้นการทำงานต่างๆ จึงต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์และเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกระทรวงฯ โดยเน้นถึงความถูกต้องในกฎหมาย ยึดหลักและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติราชการเป็นที่ตั้ง พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริและพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานไว้ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มาเป็นกรอบในการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน ระหว่างการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคน

Leave a Comment

Skip to content