นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานร่วมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day)

กรมป่าไม้ เข้าร่วมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) 31 กรกฎาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการด้วยความทุ่มเท อุตสาหะ ควรค่าแก่การเชิดชู ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากับประชาชน ให้ร่วมตระหนักและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายในงานมีพิธีเดินสวนสนามของกำลังพลจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พิธีวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต การมอบโล่เกียรติคุณและเงินช่วยเหลือแก่ญาติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิต การแสดงสาธิตการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และนิทรรศการเกี่ยวกับการพิทักษ์ป่า โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง ทส. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content