นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบาย ให้กับผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2562 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบาย ให้กับผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ มีการบรรยาย หัวข้อ หลักการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างองค์การ การบรรยาย ห้วข้อ การบริหารภาครัฐใหม่ การชี้แจงข้อมูลโครงสร้างส่วนราชการในภาพรวมและประเด็นและปัจจัยที่ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในแต่ละกลุ่มภารกิจและการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงโครงสร้างและยกร่างปรับปรุงกฎกระทรวงของแต่ละส่วนราชการ 1. กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 2. กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน 3. กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม 4. กลุ่ม สป.ทส. โดยในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content