นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6/2562

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6/2562 โดยที่ประชุมได้รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อทราบ สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจำ และงบรายจ่ายลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่กรมป่าไม้ดำเนินการเอง ความคืบหน้าการก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 และเงินกันขยาย และรายงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มีการประชุมผ่านระบบ Video Conference กับสำนักในภูมิภาคทั้ง 23 สำนัก ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

Leave a Comment

Skip to content