กรมป่าไม้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนของกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

กรมป่าไม้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนของกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานบริการประชาชนของกรมป่าไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนงานบริการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน สามารถพัฒนางานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารกรมป่าไม้จากส่วนกลาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content