นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปรายการเคลียร์คัด ชัดเจน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปรายการเคลียร์คัด ชัดเจน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT 2 HD) ประเด็นกรมป่าไม้ก้าวสู่ปีที่ 124 ปฏิรูปการป่าไม้ เพื่อป่า เพื่อประชาชน โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญที่ผ่านมา เช่น การป้องกันรักษาป่า การจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร การแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อการค้า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลรักษาป่า ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในป่าธรรมชาติและพื้นที่ในเขตเมือง นอกจากนี้ในโอกาสที่กรมป่าไม้จะก้าวสู้ปีที่ 124 กรมป่าไม้ ยังคงมุ่งเน้นในการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Leave a Comment

Skip to content