นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมแผนการบริหารงบประมาณในช่วงไตรมาตรที่ 4

เมื่อวันอังคารที่ 9  กรกฎาคม 2662 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมแผนการบริหารงบประมาณในช่วงไตรมาตรที่  4  และแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ทบทวนผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดระดับกรม เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบ video conference ไปยังหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ทั้ง 23 สำนักด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์กรมป่าไม้ใหม่เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำคำของบประมาณ คือ “เป็นหน่วยงานหลักมุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย” และได้ขอให้ที่ประชุมทบทวนพันธกิจกรมป่าไม้ ปี 2563 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุมได้มีการเร่งรัด และติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรร เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สุดสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว

Leave a Comment

Skip to content