นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้ารับพระราชกระแสทรงชมเชย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้ารับพระราชกระแสทรงชมเชย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกับกระทรวงมหาดไทย กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ในการเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยมามอบให้ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เขตพระราชฐาน เขาดินวนา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกระทรวงมหาดไทย กองทัพภาคที่ 3 ได้บูรณาการณ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันคลี่คลายลงตามลำดับ ถือได้ว่าเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตสำนึกในการทำหน้าที่และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญพระราชกระแสชมเชยมา ณ โอกาสนี้

Leave a Comment

Skip to content