นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับมาตรฐาน มอก. 14061 และพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โอกาสนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ สถานการณ์และนโยบายด้านการจัดการเศรษฐกิจป่าไม้กับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยกรมป่าไม้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบรรยายในหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content