นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดและเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน”

กรมป่าไม้ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” เนื่องจากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ล่างหน้าและ มักเกิดนอกโรงพยาบาล เช่น ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่สาธารณะทั่วไป ดังนั้น การได้รับการช่วยชีวิตอย่างทันท่วงทีในขั้นพื้นฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็น และมีความสำคัญเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆ โดยในการอบรมดังกล่าวมีนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดและเข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยมี นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ทั้งมีมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ (ส่วนกลาง) จำนวนทั้งสิ้น 54 ท่าน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content