นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและการเตรียมเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและการเตรียมเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและการเตรียมเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาฯ

การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเติมความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สร้างเสริมโอกาสทางสังคม และการดำรงชีวิตให้บุคลากรกรมป่าไม้ รวมทั้งการสร้างและพัฒนากลไกในระบบพื้นที่ให้เข้มแข็ง เชื่อมดยงกับส่วนกลาง การพัฒนาระบบติดตาม การแก้ไขปัญหา และสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในภูมิภาค จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักแผนงานฯ เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 และเพื่อนำมาพัฒนาและผลักดันให้ภารกิจของสำนักแผนงานฯ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และเกิดประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งขับเคลื่อนกรมป่าไม้ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างบรรลุผลสัมฤทธิ์

Leave a Comment