นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมป่าไม้

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ โดยมีนางวราพร ธนกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณนงพะงา บุญเขียว ที่ปรึกษาสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมการศึกษาดูงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบดิจิทัล และการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการบริการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

Leave a Comment

Skip to content