นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการการขยายพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจฯ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการการขยายพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนายมหาศาลธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการการขยายพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ จากแม่ไม้ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ของทั้ง 3 หน่วยงาน โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และพนักงานของบริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ กรมป่าไม้ บริเวณลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำดี

โดยวัตถุประสงค์การลงนามครั้งนี้ เพื่อศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการขยายพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้มีศักยภาพและสามารถนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตเพื่อการค้า เพิ่มรายได้ และสร้างงานให้กับชุมชน รวมถึงเป็นต้นแบบในด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และเป็นต้นแบบขยายผลการปลูกไม้เศรษฐกิจต่อไป

Leave a Comment