นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการปลูกฟื้นฟูป่า ในพื้นที่สุ่มน้ำ ชั้น 1,2

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการปลูกฟื้นฟูป่า ในพื้นที่สุ่มน้ำ ชั้น 1,2

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการปลูกฟื้นฟูป่า ในพื้นที่สุ่มน้ำ ชั้น 1,2 (พื้นที่ คทช.) ผ่านระบบ videoconfernce ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ไปยังห้องประชุม Nan Warroom ศูนย์ป่าไม้น่าน โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมในพื้นที่ โดยการประชุมดังกล่าว มีนายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-4 และ 6 รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขาที่ 1, 3, และ 4 พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูป่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1,2 (พื้นที่ คทช.) เข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลการสำรวจพื้นที่ลุ่นน้ำชั้น 1, 2 (พื้นที่ คทช.) และแนวทางปฏิบัติงานฟื้นฟูในพื้นที่ 13 จังหวัด (เชียงราย ,เชียงใหม่ ,แม่ฮ่องสอน , พะเยา ,ลำพูน ,ลำปาง ,แพร่ ,น่าน ,อุตรดิตถ์ , ตาก ,พิษณุโลก ,เพชรบูรณ์ และเลย) ในพื้นที่รับผิดขอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เซียงใหม่) 2 (เชียงราย),3 (ลำปาง), 4 (ตาก), 6 (อุดรธานี) , 1 สาขาแม่ฮ่องสอน , 3 สาขาแพร่ และ 4 สาขาพิษณุโลก และมอบหมายให้หน่าวยงานในพื้นที่เร่งประขาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับราษฎรและผู้นำชุมชน ให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 ที่เข้าร่วมโครงการ คทช. ดังกล่าว

Leave a Comment