นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการปลูกฟื้นฟูป่า ในพื้นที่สุ่มน้ำ ชั้น 1,2

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการปลูกฟื้นฟูป่า ในพื้นที่สุ่มน้ำ ชั้น 1,2 (พื้นที่ คทช.) ผ่านระบบ videoconfernce ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ไปยังห้องประชุม Nan Warroom ศูนย์ป่าไม้น่าน โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมในพื้นที่ โดยการประชุมดังกล่าว มีนายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-4 และ 6 รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขาที่ 1, 3, และ 4 พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูป่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1,2 (พื้นที่ คทช.) เข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลการสำรวจพื้นที่ลุ่นน้ำชั้น 1, 2 (พื้นที่ คทช.) และแนวทางปฏิบัติงานฟื้นฟูในพื้นที่ 13 จังหวัด (เชียงราย ,เชียงใหม่ ,แม่ฮ่องสอน , พะเยา ,ลำพูน ,ลำปาง ,แพร่ ,น่าน ,อุตรดิตถ์ , ตาก ,พิษณุโลก ,เพชรบูรณ์ และเลย) ในพื้นที่รับผิดขอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เซียงใหม่) 2 (เชียงราย),3 (ลำปาง), 4 (ตาก), 6 (อุดรธานี) , 1 สาขาแม่ฮ่องสอน , 3 สาขาแพร่ และ 4 สาขาพิษณุโลก และมอบหมายให้หน่าวยงานในพื้นที่เร่งประขาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับราษฎรและผู้นำชุมชน ให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 ที่เข้าร่วมโครงการ คทช. ดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content